ترجمه Multipoint Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ چند نقط‌ه‌اي‌. می باشد

Multipoint Line به چه معناست و Multipoint Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multipoint Line

خط‌ چند نقط‌ه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ چند نقط‌ه‌اي‌., ترجمه خط‌ چند نقط‌ه‌اي‌., کلمات شبیه خط‌ چند نقط‌ه‌اي‌.
دانلود فایل ها