ترجمه Multipolar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند قط‌بي‌. می باشد

Multipolar به چه معناست و Multipolar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multipolar

چند قط‌بي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند قط‌بي‌., ترجمه چند قط‌بي‌., کلمات شبیه چند قط‌بي‌.
دانلود فایل ها