ترجمه Multiprocessor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند پرداز. می باشد

Multiprocessor به چه معناست و Multiprocessor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiprocessor

چند پرداز. به خارجی , ریشه انگلیسی چند پرداز., ترجمه چند پرداز., کلمات شبیه چند پرداز.
دانلود فایل ها