ترجمه Multiprogramming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عملكرد چند برنامه‌اي‌. می باشد

Multiprogramming به چه معناست و Multiprogramming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiprogramming

عملكرد چند برنامه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عملكرد چند برنامه‌اي‌., ترجمه عملكرد چند برنامه‌اي‌., کلمات شبیه عملكرد چند برنامه‌اي‌.
دانلود فایل ها