ترجمه Multistable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند پايا. می باشد

Multistable به چه معناست و Multistable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multistable

چند پايا. به خارجی , ریشه انگلیسی چند پايا., ترجمه چند پايا., کلمات شبیه چند پايا.
دانلود فایل ها