ترجمه Muscular Dystrophy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) تحليل‌ وفاسد عضلاني‌ (كه‌ مرضي‌ است‌ ارثي‌). می باشد

Muscular Dystrophy به چه معناست و Muscular Dystrophy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muscular Dystrophy

(ط‌ب‌) تحليل‌ وفاسد عضلاني‌ (كه‌ مرضي‌ است‌ ارثي‌). به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) تحليل‌ وفاسد عضلاني‌ (كه‌ مرضي‌ است‌ ارثي‌)., ترجمه (ط‌ب‌) تحليل‌ وفاسد عضلاني‌ (كه‌ مرضي‌ است‌ ارثي‌)., کلمات شبیه (ط‌ب‌) تحليل‌ وفاسد عضلاني‌ (كه‌ مرضي‌ است‌ ارثي‌).
دانلود فایل ها