ترجمه Mutualize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوسره‌ ساختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور مشترك‌ امري‌ را انجام‌ دادن‌

Mutualize به چه معناست و Mutualize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutualize

دوسره‌ ساختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوسره‌ ساختن‌, ترجمه دوسره‌ ساختن‌, کلمات شبیه دوسره‌ ساختن‌ , بط‌ور مشترك‌ امري‌ را انجام‌ دادن‌ به لاتین
دانلود فایل ها