ترجمه Myoglobin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پروتئيني‌ محتوي‌ اهن‌ قرمز در عضله‌ (شبيه‌ هموگلوبين‌). می باشد

Myoglobin به چه معناست و Myoglobin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myoglobin

پروتئيني‌ محتوي‌ اهن‌ قرمز در عضله‌ (شبيه‌ هموگلوبين‌). به خارجی , ریشه انگلیسی پروتئيني‌ محتوي‌ اهن‌ قرمز در عضله‌ (شبيه‌ هموگلوبين‌)., ترجمه پروتئيني‌ محتوي‌ اهن‌ قرمز در عضله‌ (شبيه‌ هموگلوبين‌)., کلمات شبیه پروتئيني‌ محتوي‌ اهن‌ قرمز در عضله‌ (شبيه‌ هموگلوبين‌).
دانلود فایل ها