ترجمه Mythicize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ افسانه‌ يا اسط‌وره‌ در اوردن‌. می باشد

Mythicize به چه معناست و Mythicize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mythicize

بصورت‌ افسانه‌ يا اسط‌وره‌ در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ افسانه‌ يا اسط‌وره‌ در اوردن‌., ترجمه بصورت‌ افسانه‌ يا اسط‌وره‌ در اوردن‌., کلمات شبیه بصورت‌ افسانه‌ يا اسط‌وره‌ در اوردن‌.
دانلود فایل ها