ترجمه N Cube در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مكعب‌ N بعدي‌. می باشد

N Cube به چه معناست و N Cube یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به N Cube

مكعب‌ N بعدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مكعب‌ N بعدي‌., ترجمه مكعب‌ N بعدي‌., کلمات شبیه مكعب‌ N بعدي‌.
دانلود فایل ها