ترجمه Naiad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (گ‌.ش‌.)

Naiad به چه معناست و Naiad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naiad

(افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) حوري‌ موجد درياچه‌ رودخانه‌ , (گ‌.ش‌.) به لاتین
دانلود فایل ها