ترجمه Nameplate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پلاك‌ اسم‌. می باشد

Nameplate به چه معناست و Nameplate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nameplate

پلاك‌ اسم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پلاك‌ اسم‌., ترجمه پلاك‌ اسم‌., کلمات شبیه پلاك‌ اسم‌.
دانلود فایل ها