ترجمه Natatorial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا. می باشد

Natatorial به چه معناست و Natatorial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Natatorial

(yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا. به خارجی , ریشه انگلیسی (yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا., ترجمه (yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا., کلمات شبیه (yrotatan =) وابسته‌ به‌ شنا.
دانلود فایل ها