ترجمه Navy Yard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌. می باشد

Navy Yard به چه معناست و Navy Yard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Navy Yard

محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌., ترجمه محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌., کلمات شبیه محوط‌ه‌ مخصوص‌ لنگر اندازي‌ ناوگان‌.
دانلود فایل ها