ترجمه Necromancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌). می باشد

Necromancy به چه معناست و Necromancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Necromancy

غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌). به خارجی , ریشه انگلیسی غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌)., ترجمه غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌)., کلمات شبیه غيبگويي‌(از ط‌ريق‌ ايجاد رابط‌ه‌ با مردگان‌).
دانلود فایل ها