ترجمه Negligee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (egilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌. می باشد

Negligee به چه معناست و Negligee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Negligee

(egilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (egilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌., ترجمه (egilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌., کلمات شبیه (egilgen=) لباس‌ توي‌ خانه‌ بانوان‌.
دانلود فایل ها