ترجمه Neither در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيچيك‌ , در فارسی : هيچيك‌ از اين‌ دو.

Neither به چه معناست و Neither یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neither

نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌, ترجمه نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌, کلمات شبیه نه‌ اين‌ و نه‌ ان‌ , هيچيك‌ به لاتین , هيچيك‌ از اين‌ دو. به لاتین
دانلود فایل ها