ترجمه Neoplatonic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌وني‌ جديد. می باشد

Neoplatonic به چه معناست و Neoplatonic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neoplatonic

وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌وني‌ جديد. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌وني‌ جديد., ترجمه وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌وني‌ جديد., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ فلسفه‌ افلاط‌وني‌ جديد.
دانلود فایل ها