ترجمه Neoscholasticism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نهضت‌ ادبي‌ ادباي‌ كاتوليك‌ قرن‌ نوزدهم‌. می باشد

Neoscholasticism به چه معناست و Neoscholasticism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neoscholasticism

نهضت‌ ادبي‌ ادباي‌ كاتوليك‌ قرن‌ نوزدهم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نهضت‌ ادبي‌ ادباي‌ كاتوليك‌ قرن‌ نوزدهم‌., ترجمه نهضت‌ ادبي‌ ادباي‌ كاتوليك‌ قرن‌ نوزدهم‌., کلمات شبیه نهضت‌ ادبي‌ ادباي‌ كاتوليك‌ قرن‌ نوزدهم‌.
دانلود فایل ها