خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36285 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36285','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36285 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Nervous به فارسی

ترجمه Nervous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عصباني‌ , در فارسی : متشنج‌ , به فارسی : دستپاچه‌.

Nervous به چه معناست و Nervous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nervous

عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌, ترجمه عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌, کلمات شبیه عصبي‌ مربوط‌ به‌ اعصاب‌ , عصباني‌ به لاتین , متشنج‌ به لاتین , دستپاچه‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: