ترجمه Nestor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) پير مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پير

Nestor به چه معناست و Nestor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nestor

(افسانه‌ يونان‌) پير مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) پير مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا, ترجمه (افسانه‌ يونان‌) پير مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا, کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) پير مرد مشاور و عاقل‌ جنگ‌ تروا , پير به لاتین
دانلود فایل ها