خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36324 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36324','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36324 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neural به فارسی

ترجمه Neural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بعصب‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ سلسله‌ اعصاب‌.

Neural به چه معناست و Neural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neural

عصبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عصبي‌, ترجمه عصبي‌, کلمات شبیه عصبي‌ , وابسته‌ بعصب‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ سلسله‌ اعصاب‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: