ترجمه Neural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ بعصب‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ سلسله‌ اعصاب‌.

Neural به چه معناست و Neural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neural

عصبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عصبي‌, ترجمه عصبي‌, کلمات شبیه عصبي‌ , وابسته‌ بعصب‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ سلسله‌ اعصاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها