ترجمه Neurologic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌عصب‌ شناسي‌ يا پي‌ شناسي‌. می باشد

Neurologic به چه معناست و Neurologic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neurologic

وابسته‌ به‌عصب‌ شناسي‌ يا پي‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌عصب‌ شناسي‌ يا پي‌ شناسي‌., ترجمه وابسته‌ به‌عصب‌ شناسي‌ يا پي‌ شناسي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌عصب‌ شناسي‌ يا پي‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها