ترجمه Neutralism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياست‌ بي‌ ط‌رفي‌. می باشد

Neutralism به چه معناست و Neutralism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neutralism

سياست‌ بي‌ ط‌رفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سياست‌ بي‌ ط‌رفي‌., ترجمه سياست‌ بي‌ ط‌رفي‌., کلمات شبیه سياست‌ بي‌ ط‌رفي‌.
دانلود فایل ها