ترجمه Nickel Celay Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ تاخيري‌ نيكلي‌. می باشد

Nickel Celay Line به چه معناست و Nickel Celay Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nickel Celay Line

خط‌ تاخيري‌ نيكلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ تاخيري‌ نيكلي‌., ترجمه خط‌ تاخيري‌ نيكلي‌., کلمات شبیه خط‌ تاخيري‌ نيكلي‌.
دانلود فایل ها