ترجمه No Man’s Land در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بين‌نيروي‌ متخاصم‌ و نيروي‌ خودي‌. می باشد

No Man’s Land به چه معناست و No Man’s Land یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به No Man’s Land

بين‌نيروي‌ متخاصم‌ و نيروي‌ خودي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بين‌نيروي‌ متخاصم‌ و نيروي‌ خودي‌., ترجمه بين‌نيروي‌ متخاصم‌ و نيروي‌ خودي‌., کلمات شبیه بين‌نيروي‌ متخاصم‌ و نيروي‌ خودي‌.
دانلود فایل ها