ترجمه Node در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گره‌. می باشد

Node به چه معناست و Node یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Node

گره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گره‌., ترجمه گره‌., کلمات شبیه گره‌.
دانلود فایل ها