ترجمه Noise Level در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميزان‌ خش‌. می باشد

Noise Level به چه معناست و Noise Level یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noise Level

ميزان‌ خش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميزان‌ خش‌., ترجمه ميزان‌ خش‌., کلمات شبیه ميزان‌ خش‌.
دانلود فایل ها