خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36579 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36579','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36579 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Noise Level به فارسی

ترجمه Noise Level در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميزان‌ خش‌. می باشد

Noise Level به چه معناست و Noise Level یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Noise Level

ميزان‌ خش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميزان‌ خش‌., ترجمه ميزان‌ خش‌., کلمات شبیه ميزان‌ خش‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: