ترجمه Nonerasable Storage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انباره‌ پاك‌ نشدني‌. می باشد

Nonerasable Storage به چه معناست و Nonerasable Storage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonerasable Storage

انباره‌ پاك‌ نشدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انباره‌ پاك‌ نشدني‌., ترجمه انباره‌ پاك‌ نشدني‌., کلمات شبیه انباره‌ پاك‌ نشدني‌.
دانلود فایل ها