ترجمه Nonlinear Programming در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ ريزي‌ غير خط‌ي‌. می باشد

Nonlinear Programming به چه معناست و Nonlinear Programming یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonlinear Programming

برنامه‌ ريزي‌ غير خط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ ريزي‌ غير خط‌ي‌., ترجمه برنامه‌ ريزي‌ غير خط‌ي‌., کلمات شبیه برنامه‌ ريزي‌ غير خط‌ي‌.
دانلود فایل ها