ترجمه Nonprogrammed Halt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توقف‌ برنامه‌ ريزي‌ نشده‌. می باشد

Nonprogrammed Halt به چه معناست و Nonprogrammed Halt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonprogrammed Halt

توقف‌ برنامه‌ ريزي‌ نشده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توقف‌ برنامه‌ ريزي‌ نشده‌., ترجمه توقف‌ برنامه‌ ريزي‌ نشده‌., کلمات شبیه توقف‌ برنامه‌ ريزي‌ نشده‌.
دانلود فایل ها