ترجمه Nonunion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بسنديكاي‌ كارگري‌. می باشد

Nonunion به چه معناست و Nonunion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nonunion

بسنديكاي‌ كارگري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بسنديكاي‌ كارگري‌., ترجمه بسنديكاي‌ كارگري‌., کلمات شبیه بسنديكاي‌ كارگري‌.
دانلود فایل ها