ترجمه Nopal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) انحير هندي‌ (از جنس‌ aelapon). می باشد

Nopal به چه معناست و Nopal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nopal

(گ‌.ش‌.) انحير هندي‌ (از جنس‌ aelapon). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) انحير هندي‌ (از جنس‌ aelapon)., ترجمه (گ‌.ش‌.) انحير هندي‌ (از جنس‌ aelapon)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) انحير هندي‌ (از جنس‌ aelapon).
دانلود فایل ها