ترجمه Normally Closed Contact در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتصال‌ معمولا بسته‌. می باشد

Normally Closed Contact به چه معناست و Normally Closed Contact یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Normally Closed Contact

اتصال‌ معمولا بسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتصال‌ معمولا بسته‌., ترجمه اتصال‌ معمولا بسته‌., کلمات شبیه اتصال‌ معمولا بسته‌.
دانلود فایل ها