ترجمه North Star در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) ستاره‌قط‌بي‌. می باشد

North Star به چه معناست و North Star یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به North Star

(نج.) ستاره‌قط‌بي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) ستاره‌قط‌بي‌., ترجمه (نج.) ستاره‌قط‌بي‌., کلمات شبیه (نج.) ستاره‌قط‌بي‌.
دانلود فایل ها