ترجمه Norther در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيشتر بط‌رف‌ شمال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شمالي‌ , در فارسی : باد سرد شمالي‌.

Norther به چه معناست و Norther یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Norther

بيشتر بط‌رف‌ شمال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيشتر بط‌رف‌ شمال‌, ترجمه بيشتر بط‌رف‌ شمال‌, کلمات شبیه بيشتر بط‌رف‌ شمال‌ , شمالي‌ به لاتین , باد سرد شمالي‌. به لاتین
دانلود فایل ها