ترجمه Northman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌. می باشد

Northman به چه معناست و Northman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Northman

(namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌., ترجمه (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌., کلمات شبیه (namesron) اسكانديناوي‌ باستاني‌.
دانلود فایل ها