ترجمه Nouveau Riche در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فرانسه‌) تازه‌ بدوران‌ رسيده‌. می باشد

Nouveau Riche به چه معناست و Nouveau Riche یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nouveau Riche

(فرانسه‌) تازه‌ بدوران‌ رسيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (فرانسه‌) تازه‌ بدوران‌ رسيده‌., ترجمه (فرانسه‌) تازه‌ بدوران‌ رسيده‌., کلمات شبیه (فرانسه‌) تازه‌ بدوران‌ رسيده‌.
دانلود فایل ها