ترجمه Nuclide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انواع‌ اتم‌هايي‌ كه‌ حاوي‌ پروتون‌ و نوترون‌ و مقداري‌ می باشد

Nuclide به چه معناست و Nuclide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nuclide

انواع‌ اتم‌هايي‌ كه‌ حاوي‌ پروتون‌ و نوترون‌ و مقداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انواع‌ اتم‌هايي‌ كه‌ حاوي‌ پروتون‌ و نوترون‌ و مقداري‌, ترجمه انواع‌ اتم‌هايي‌ كه‌ حاوي‌ پروتون‌ و نوترون‌ و مقداري‌, کلمات شبیه انواع‌ اتم‌هايي‌ كه‌ حاوي‌ پروتون‌ و نوترون‌ و مقداري‌
دانلود فایل ها