ترجمه Nyctalopia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرض‌ شبكوري‌. می باشد

Nyctalopia به چه معناست و Nyctalopia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nyctalopia

مرض‌ شبكوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مرض‌ شبكوري‌., ترجمه مرض‌ شبكوري‌., کلمات شبیه مرض‌ شبكوري‌.
دانلود فایل ها