ترجمه Obelisk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستون‌ هرمي‌ شكل‌ سنگي‌. می باشد

Obelisk به چه معناست و Obelisk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obelisk

ستون‌ هرمي‌ شكل‌ سنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ستون‌ هرمي‌ شكل‌ سنگي‌., ترجمه ستون‌ هرمي‌ شكل‌ سنگي‌., کلمات شبیه ستون‌ هرمي‌ شكل‌ سنگي‌.
دانلود فایل ها