ترجمه Obfuscation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبهم‌ و تاريك‌ كردن‌. می باشد

Obfuscation به چه معناست و Obfuscation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obfuscation

مبهم‌ و تاريك‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبهم‌ و تاريك‌ كردن‌., ترجمه مبهم‌ و تاريك‌ كردن‌., کلمات شبیه مبهم‌ و تاريك‌ كردن‌.
دانلود فایل ها