ترجمه Object Computer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كامپيوتر مقصود. می باشد

Object Computer به چه معناست و Object Computer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Computer

كامپيوتر مقصود. به خارجی , ریشه انگلیسی كامپيوتر مقصود., ترجمه كامپيوتر مقصود., کلمات شبیه كامپيوتر مقصود.
دانلود فایل ها