خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37029 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37029','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37029 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Object Language به فارسی

ترجمه Object Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ مقصود. می باشد

Object Language به چه معناست و Object Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Language

زبان‌ مقصود. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ مقصود., ترجمه زبان‌ مقصود., کلمات شبیه زبان‌ مقصود.

دیدگاه‌تان را بنویسید: