ترجمه Object Module در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد مقصود. می باشد

Object Module به چه معناست و Object Module یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Object Module

واحد مقصود. به خارجی , ریشه انگلیسی واحد مقصود., ترجمه واحد مقصود., کلمات شبیه واحد مقصود.
دانلود فایل ها