ترجمه Oblique Angle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زاويه‌ تند (حاده‌) يا باز (منفرجه‌). می باشد

Oblique Angle به چه معناست و Oblique Angle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oblique Angle

زاويه‌ تند (حاده‌) يا باز (منفرجه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی زاويه‌ تند (حاده‌) يا باز (منفرجه‌)., ترجمه زاويه‌ تند (حاده‌) يا باز (منفرجه‌)., کلمات شبیه زاويه‌ تند (حاده‌) يا باز (منفرجه‌).
دانلود فایل ها