خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37071 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37071','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37071 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obovate به فارسی

ترجمه Obovate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌. می باشد

Obovate به چه معناست و Obovate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obovate

بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌., ترجمه بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌., کلمات شبیه بشكل‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: