ترجمه Obtrude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدون‌ تقاضا چيزي‌ را مط‌رح‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مزاحم‌ شدن‌ , در فارسی : متحمل‌

Obtrude به چه معناست و Obtrude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obtrude

بدون‌ تقاضا چيزي‌ را مط‌رح‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدون‌ تقاضا چيزي‌ را مط‌رح‌ كردن‌, ترجمه بدون‌ تقاضا چيزي‌ را مط‌رح‌ كردن‌, کلمات شبیه بدون‌ تقاضا چيزي‌ را مط‌رح‌ كردن‌ , مزاحم‌ شدن‌ به لاتین , متحمل‌ به لاتین
دانلود فایل ها