ترجمه Octahedral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ هشت‌ سط‌ح‌. می باشد

Octahedral به چه معناست و Octahedral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Octahedral

داراي‌ هشت‌ سط‌ح‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ هشت‌ سط‌ح‌., ترجمه داراي‌ هشت‌ سط‌ح‌., کلمات شبیه داراي‌ هشت‌ سط‌ح‌.
دانلود فایل ها