ترجمه Octahedron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسم‌ هشت‌ سط‌حي‌. می باشد

Octahedron به چه معناست و Octahedron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Octahedron

جسم‌ هشت‌ سط‌حي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جسم‌ هشت‌ سط‌حي‌., ترجمه جسم‌ هشت‌ سط‌حي‌., کلمات شبیه جسم‌ هشت‌ سط‌حي‌.
دانلود فایل ها